ZM HENRYK KANIA SA

ZM HENRYK KANIA SA W UPADŁOŚCI (1/2021) Informacja o nieprzekazywaniu raportów okresowych w 2021 r.

Raport bieżący 1/2021

Syndyk masy upadłości Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości [Emitent, Spółka] w związku z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w 2021 r. Emitent nie będzie przekazywał raportów okresowych. Zgodnie z art. 91 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 18 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu upadłości Spółki tj. od dnia 12 października 2020 r. Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz

Źródło informacji: ESPI